Tài liệu dự án - Đề án phát triển khu dưỡng lão người già Nhật ở Việt Nam

1.Bài  toán hóc búa cho thủ tướng Abe  về hệ  thống dưỡng lão ở Nhật
 Chính sách Abenomics giai đoạn hai chính thức  được khởi động với ba mũi tên mới gồm: xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, tăng  tỷ lệ sinh và tăng số nhà dưỡng lão.
Cải cách an  sinh xã hội là một vấn đề đóng vai trò tối cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh
quá nhiều lao  động phải...

Người phụ trách:
STTTên fileNgười tạoNgày tạoGhi chú 
Cập nhật