15/09/2016 09:16 PM / Thông báo

Trắc nghiệm kiến thức tự động hóa online quiz.clb4u.com

Hệ thống đánh giá, thi sát hạch kiến thức tự động hóa cho hội viên của hội Tự động hóa tp.HCM

http://quiz.clb4u.com

Email và mật khẩu cùng dùng chung trên tất cả hệ thống clb4u.com

HMI & SCADA - Level 01.A
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: HMI & SCADA HMI & SCADA - Level 01.B
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: HMI & SCADA HMI & SCADA - Level 01.C
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: HMI & SCADA HMI & SCADA - Level 01.D
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: HMI & SCADA PLC & Controler - Level 01.A
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: PLC & Controller PLC & Controler - Level 01.B
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: PLC & Controller PLC & Controler - Level 01.C
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: PLC & Controller PLC & Controler - Level 01.D
Thời gian thi: 60 phút
Số câu hỏi: 60
Chuyên ngành: PLC & Controller


Thanks all

 

Người tạo: Nguyễn Văn Học  


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email

Tài trợ