05/09/2016 09:33 AM / Tin công nghệ

Trích tối đa 10% thu nhập lập quỹ phát triển khoa học công nghệ

Hiện nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì khoa học và công nghệ là một nhân tố đặc biệt quan trọng, vì vậy đầu tư phát triển khoa học công nghệ là cần thiết, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất.

Căn cứ theo điều 1 thông tư 96/TT – BTC thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp= (Thu nhập tính thuếPhần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) xThuế suất thuế TNDN

Như vậy: Các khoản chi của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển khoa học công nghệ sẽ được trừ  khỏi thu nhập tính thuế trước khi xác định số thuế thu nhập doan nghiệp phải nộp nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của  điều 10 thông tư 78/TT – BTC.

Căn cứ theo điều 10 thông tư 78/TT – BTC chúng tôi  xin phép được tóm tắt một số nội dung như sau:

1, Mức trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam  tối đa là 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2, Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ thì doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

( Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài việc thực hiện trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của Điều này còn phải đảm bảo tỷ lệ trích quỹ tối thiểu quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ)

3, Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích (Số tiền sử dụng không đúng mục đích thì sẽ không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển khoa học và công nghệ) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước:

a, Phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích (Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.)

b, Phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó:

  • Lãi suất tính lãi là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi
  • thời gian tính lãi là hai năm

4, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam.

5, Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, đồng thời không được tính phần chi này vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế trong kì tính thuế.Trường hợp số thực chi lớn hơn số đã trích lập thì  phần chênh lệch sẽ được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thế trong kì

6, Doanh nghiệp đang hoạt động mà có sự thay đổi về hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập.

7, Doanh nghiệp nếu có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng hết khi chia, tách thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc chia, tách được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trước khi chia, tách. Việc phân chia Quỹ phát triển khoa học và công nghệ do doanh nghiệp quyết định và đăng ký với cơ quan thuế.

 

Người tạo: Nguyễn Văn Học  


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email

Tài trợ