Đưa TPHCM trở thành ‘trung tâm điện mặt trời’ của Việt Nam Điện mặt trời - hướng có thể tránh điện hạt nhân Tách hydro từ nước Giải pháp giảm chi phí sản xuất - VAA1 Quỹ phát triển khoa học công nghệ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN DOANH NGHIỆP Automation 012 Automation 011 Automation 007 Automation 006 Automation 004 Automation 003

Với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Thịnh Vượng của Vương Quốc Anh, giai đoạn đầu của “Chương Trình Hỗ Trợ Phát triển Điện Mặt Trời Tại Miền Nam Việt Nam (Solar Hub),” được thực hiện tới hết tháng 3/2017

Điện hạt nhân, mới nghe có vẻ hấp dẫn vì chi phí sản xuất ra 1kW điện rẻ. Nhưng nếu tính gộp cả các chi phí phải trả để làm sạch môi trường, trong trường hợp sự cố xảy ra, thì giá điện hạt nhân không còn hấp dẫn nữa. Điện mặt trời thì sao?

Ttách hydro và oxy từ nước bằng phương pháp điện phân được cấp bằng sáng chế độc quyền năm nay đã 75 tuổi, song vẫn đam mê nghiên cứu, tiếp tục cho ra đời nhiều sáng chế phục vụ đời sống.

Giới thiệu phần mềm hỗ trợ giải pháp giảm chi phí sản xuất - VAA1 - Nguyên bộ trưởng bộ KHCN ký tặng doanh nghiệp.

Trích tối đa 10% thu nhập lập quỹ phát triển khoa học công nghệ

Automation 012
Automation 011
Automation 007
Automation 006
Automation 004
Automation 003
BỘ NÔI VỤ                CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      _____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 117/QĐ-BNV 
 

Hà Nội , ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép đổi tên Hội Khoa học Công nghệ

Tự động Việt Nam thành

Hội tự động hoá Việt Nam và phê duyệt bản

Điều lệ của Hội Tự động hoá

Việt Nam

___________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102 – SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định về quyền lập hội ;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ - CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ - CP ngày 30 tháng 7 năm 2003  của Chính phủ quy định về tổ chức , hoạt động và quản lý Hội:

Xét đề nghị của Chủ tịch  Hội Khoa học Công nghệ Tự động Việt Nam vàVụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép đổi Tên Hội Khoa học Cộng nghệ Tự động Việt Nam Thành Hội Tự đông hoá Việt Nam.

Điều 2. Phê duyệt bản Điều lệ của Hội Tự động hoá Việt Nam đã được Đại Hội nhiệm kỳ III của Hội thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam và Vụ trưởng Vụ tổ chức Phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 KT.BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ Khoa học và Công nghệ;

-C13 Bộ công an;

-Lưu: VT, TCPCP.

THỨ TRƯỞNG

Trần Hữu Thắng

 

Theo thông tin của Hôi cung cấp