Đưa TPHCM trở thành ‘trung tâm điện mặt trời’ của Việt Nam Điện mặt trời - hướng có thể tránh điện hạt nhân Tách hydro từ nước Giải pháp giảm chi phí sản xuất - VAA1 Quỹ phát triển khoa học công nghệ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN DOANH NGHIỆP Automation 012 Automation 011 Automation 007 Automation 006 Automation 004 Automation 003

Với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Thịnh Vượng của Vương Quốc Anh, giai đoạn đầu của “Chương Trình Hỗ Trợ Phát triển Điện Mặt Trời Tại Miền Nam Việt Nam (Solar Hub),” được thực hiện tới hết tháng 3/2017

Điện hạt nhân, mới nghe có vẻ hấp dẫn vì chi phí sản xuất ra 1kW điện rẻ. Nhưng nếu tính gộp cả các chi phí phải trả để làm sạch môi trường, trong trường hợp sự cố xảy ra, thì giá điện hạt nhân không còn hấp dẫn nữa. Điện mặt trời thì sao?

Ttách hydro và oxy từ nước bằng phương pháp điện phân được cấp bằng sáng chế độc quyền năm nay đã 75 tuổi, song vẫn đam mê nghiên cứu, tiếp tục cho ra đời nhiều sáng chế phục vụ đời sống.

Giới thiệu phần mềm hỗ trợ giải pháp giảm chi phí sản xuất - VAA1 - Nguyên bộ trưởng bộ KHCN ký tặng doanh nghiệp.

Trích tối đa 10% thu nhập lập quỹ phát triển khoa học công nghệ

Automation 012
Automation 011
Automation 007
Automation 006
Automation 004
Automation 003

QUYỀN LỢI, NHIỆM VỤ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT NAM

Chương III
 
HỘI VIÊN 
Điều 7 . Hội viên , điều kiện , thủ tục gia nhập Hội
- Công dân việt nam, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực tự động hoá tán thành điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, nhiệt tình hoạt động cho Hội đều có thể dược kết nạp làm hội viên Hội Tự động hoá việt nam.
- Hội viên của Hội gồm:Hội viên cá nhân, Hội viên tập thể, Hội viên danh dự.
  + Hội viên cá nhân là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tự động hoá tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, nhiệt tình hoạt động cho Hội đều có thể được kết nạp làm hội viên .
  + Hội viên tập thể là doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực tự động hoá do người đứng dầu thay mặt làm đơn xin gia nhập Hội đều có thể được hội kết nạp làm hội viên tập thể.
  + Hội viên danh dự là người có đóng góp cho ngành tự động hoá Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của Hội, được Ban chấp hành Trung ương hội suy tôn lam hội viên danh dự. Hội viên danh dự không bầu cử, ứng cử vào các chức vụ trong tổ chức Hội và quyết định các vấn đề của hội.
- Điều kiện và thủ tục kết nạp hội viên:
- Ban chấp hành Hội cơ sở xét đơn gia nhập hội và quyết định kết nạp hội viên. Các trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định.
- Hội viên được cấp thẻ Hội viên theo mẫu thống nhất do Hội tự động hoá Việt Nam quy định.
Điều 8.Nhiêm vụ của hội viên
- Tôn trọng và chấp hành điều lệ Hội, thi hành nghiêm chỉnh các chủ trương, nghị quyết của Hội, tích cực hoạt động cho Hội.
- Tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia sinh hoạt Hội, mở rộng, phát huy ảnh hưởng và uy tín của Hội.
- Tích cực học tập, giúp đỡ hợp tác cùng đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mở rộng quy mô phát triển ngành tự dộng ở nước ta.
- Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn.
- Hội viên sinh hoạt theo địa bàn, khu vực.
Điều 9. Quyền lợi của hội viên
- Tuỳ theo khả năng của Hội được ưu tiên cung cấp thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ và hỗ trợ trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ.
- Được Hội bảo trợ trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, hợp tác quốc tế.
- Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Được tham gia các hoạt động của Hội, được đề cử và ứng cử vào các cấp lãnh đạo của Hội theo quy định.