cổ phần ba an

Đánh giá, Bình chọn từ cộng đồng
Về kỹ thuật, công nghệ
Về nhân sự, chuyên gia
Về thông tin, tài liệu
Về tổ chức đội ngũ
Chất lượng dịch vụ
Chất lượng sản phẩm
Về chi phí, giá cả
Chính sách bảo hành
Sự hài lòng
Uy tín thương hiệu
Khả năng đáp ứng
Đánh giá chung

of :Khác  
Người đại diện :Phạm Ty  
Loại hội viên :Khác  
Tài trợ