Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cao H

Đánh giá, Bình chọn từ cộng đồng
Về kỹ thuật, công nghệ
Về nhân sự, chuyên gia
Về thông tin, tài liệu
Về tổ chức đội ngũ
Chất lượng dịch vụ
Chất lượng sản phẩm
Về chi phí, giá cả
Chính sách bảo hành
Sự hài lòng
Uy tín thương hiệu
Khả năng đáp ứng
Đánh giá chung

of :Hội Tự Động Hóa VN  
Người đại diện :Dương Nguyên Bình  
Chức vụ :Khác  
Loại hội viên :Ban Chấp Hành  
Tài trợ