Thông tin cá nhân

Đánh giá, Bình chọn từ cộng đồng
Về kỹ thuật, công nghệ
Về nhân sự, chuyên gia
Về thông tin, tài liệu
Về tổ chức đội ngũ
Chất lượng dịch vụ
Chất lượng sản phẩm
Về chi phí, giá cả
Chính sách bảo hành
Sự hài lòng
Uy tín thương hiệu
Khả năng đáp ứng
Đánh giá chung

of :Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh  
Người đại diện :Nguyễn Lê Dũng  
Chức vụ :Giảng viên  
Loại hội viên :Hội viên CLB  
Tài trợ