Hợp tác phát triển hệ thống Access Control Systems Giải pháp TĐH

Hiện tại chúng tôi cần phát triển một bộ controler xử lý RFID có các chức năng như sau. 

    Đọc thông tin trên thẻ RFID  (13.56Mh)  , gửi tín hiệu về server qua cổng RJ45 hoặc GSM
    Sau khi server nhận thông tin, phân tích ...và gửi tín hiệu lại thiết bị.
    Nhận tín hiệu từ server gửi ra bật/tắt Rơle điều khiểu thiết bị (hiện tại là đóng...


Cập nhật
Gửi email
Người nhận
Email