27/08/2020 11:23  

Hệ thống CLB4U xây dựng theo mô hình cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, dữ liệu được lưu trữ trên server Cloudcủa CLB4U. Dữ liệu của từng đơn vị được phân quyền riêng theo từng tài khoản quản lý riêng, chỉ nhân viên của đơn vị đó mới có thể truy cập. Những dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu sẽ không lưu trữ trên hệ thống, CLB4U cũng không yêu cầu thông tin này trong bất kỳ tình huống nào. 

Thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp trên hệ thống CLB4U là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó, doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý và tuân thủ theo quy định chung của CLB4U và pháp luật nhà nước hiện hành. 

Các thông tin trợ giúp khác


Trân trọng
CLB4U


Loading… Read more ...
Dành cho quảng cáo
Kích thước: 300px . 250px

Thể loại
Thông tin

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách
  • Hướng dẫn kích hoạt
  • Bảng giá
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Blog & News