CLB4U cần tìm đồng đội

1. Vị trí bán hàng  

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Lợi thế 

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h, từ thứ hai đến thứ sáu.

Văn phòng làm việc tại:  Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

 

 

2. Vị trí contents 

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Lợi thế 

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h, từ thứ hai đến thứ sáu.

Văn phòng làm việc tại:  Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

 

3. Vị trí lập trình  

 

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Lợi thế 

 

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h, từ thứ hai đến thứ sáu.

Văn phòng làm việc tại:  Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

 

 

4. Vị trí hệ thống  

 

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

 

Lợi thế 

 

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h, từ thứ hai đến thứ sáu.

Văn phòng làm việc tại:  Hồ Chí Minh

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

 

 

Vui lòng liên hệ:  

Email: info@clb4u.com 

Phone: 097 553 5678